Auktion over dødsbo i 1886


William Carl Frederik Lipke, Overauditør, Borgmester, Byfoged, By og Raadstueskriver i Kjøge Kjøbstad, Herredsfoged og Skriver i Bjæverskov Herred samt Birkedommer og Skriver i Vallø Birk, Ridder af Dannebrog.

Gjør Vitterligt: at Aar 1886 den 24. Mai form. Kl. 11 indfandt Auktionsdirektøren sig i sit forfald ved fuldmægtig Galskjøt tilligemed Vidnerne Sognefoged N. Hansen Gmd af Eiøie og Kontorist Vinther af Kjøge paa Eiendom Matr No 11a  af Eiøie for ifølge Rekvisition af Skifteretten i Dødsboet efter Kirsten Larsen, hmd. Hans Larsens Enke af Eiøie at afholde en eneste Auktion over den Boet tilhørende faste Ejendom Matr No 11a af Eiøie.

Fremlagdes Kjøge Avis No 114, 115 og 116 og Østsjællands Avis No 191, 192 og 193 i hvilke den om Auktionen averterte Plakat har været indrykket.

Panteattest over Eiendommen; Hans Larsens Skjøde paa Eiendommen; - Brandforsikringspolice for Bygningerne; den over Eiendommen optagne Vurderingsforretning til Auktionsefterretning samt Konditioner for Salget.

Auktionsplakaten er saalydende:

Auktion.

Mandag den 24 Mai d. A. form. Kl. 11, bliver efter Begjæring af Skifteretten i Boet efter Kirsten Larsen, hmd. Hans Larsens Enke af Eiøie, den nævnte Bo tilhørende faste Eiendom, Matr. No 11 a af Eiøie By, Herfølge Sogn, af Hartkorn 3 Sk. 3fk 1 Alb, med et Jordtilliggende af 4½ Tdr Land, stillet til Bortsalg ved en eneste Auktion, som afholdes paa den edlyende Eiendom.

Konditioner, Panteattest og øvrige Salget vedrørende Dokumenter henligge til Eftersyn paa fuldmægtig Galskjøts Kontor i Kjøge nogle Dage før Auktionen.

Kjøge den 17de Mai 1886.

Galskjødt.

Fremlagt Vallø Birks Auktionsprotokol den 24. Mai 1886

Galskjøt 

Konditionerne er saalydende

Konditioner,

hvorefter den Dødsboet efter Kirsten Larsen, hmd. Hans Larsens Enke af Eiøie og tidligere afdøde Mand Hans Larsen tilhørende Eiendom Matr No 11a af Eiøie stilles til Bortsalg ved en eneste Auktion, som afholdes paa den sælgende Eiendom Mandagen d. 24 Mai 1886 form. Kl. 11.

1.

Eiendommen sælges med de samme Rettigheder og forpligtelser, hvormed Hans Larsen har eiet samme ifølge Skjøde af 18 September, 1872 i hvilken Henseende navnlig bemærkes, at Vallø Stift har 1ste Prioritet for aarlig Arvefesteafgift 1 Td. 7 Skp Byg og for Rekognition ved Eierskift 40 Kroner, at intet Adkomstdokument maa tinglæses uden Attest om, at Rekognition er erlagt og en bekræftet Gjenpart af det nye Adkomstdokument er afleveret til Stiftet. Endvidere bemærkes at Arvefesteren uden Aktieret med 4 pct forrenter 1/6 Bankhæftelse 1 Rdl 41 ? at Pagtretten mindst i 10 Aar fra 1 Januar 1872 er overdraget Vallø Stift, at nogle Veie reserveres til almindelig Brug, samt at Eieren er indskrænket i sin Ret til at udparcellere Eiendommen. For øvrigt henvises med Hensyn til de Eiendommen paaholdende forhæftelser til vedlagte Panteattest.

Eiendommen sælges uden Ansvar i nogen Henseende for ovennævnte Bo eller Undertegnede.

2.

Foruden Eiendommens Grund og dens Bygninger og Jorder medfølger i Kjøbet alt, hvad der er grund – mur og nagelfast med Bygningerne med Undtagelse af 1 Kakkelovn og 1 Bryggerkjedel. Forøvrigt medfølger al ved Stedet værende Gjødning samt Avl og afgrøde med Undtagelse af 1 Stak Rugbraader ? og 1 læs Langhalm, alt saaledes som Eiendommen findes beskreven i vedlagte Taxationsforretning, hvorefter Eiendommen er vurderet til 5500 Kroner.

3.

Eiendommen tiltrædes ved Auktionsbudets Approbation og staar fra denne Dato for Kjøberens Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes at han navnlig er berettiget til i Tilfælde af ulykkelig Ildsvaade at oppebære Bygningernes Assurancesum til anordningsmæssig Brug – dog uden Præjudice for Panthaveren, og imod at han opfylder Konditionerne og derfor om forlanges, stiller yderligere aldeles betryggende Sikkerhed – alt uden Ansvar for Boet eller Undertegnede. Alle Indtægter efter tiltrædelsen af Eiendommen tilfalder Kjøberen.

4.

Kjøberen svarer alle Skatter og afgifter, som forfalder af den sælgende Eiendom fra Tiltrædelsen deriblandt kongelige Skatter og Arvefesteafgift for 1st. Halvaar 1886 og kommunale afgifter for 3die Kvartal 1886. Forøvrigt sælges Eiendommen fri for alle Restancer.

5.

Kjøbesummen vil være at berigtige som følger

 1. Kjøberen overtager eller indfrier efter Overenskomst med Vedkommende de i Eiendommen indestaaende Prioriteter nemlig:
  I Førsteprioritet til Vallø Stift til Beløb Nihundrede Kroner                 Kr. 900.00
  som fortiden forrentes med 4 pct
  II Andenprioritet til Vallø Stifts  Byggeforering for Otte Hundrede Kroner      Kr.  800.00
  som forrentes med 4½ pct.
 2. Senest 3 Maaneder efter Hammerslagets Approbation betaler Kjøberen kontant til Boet paa Vallø Birks Stiftskontor i Kjøge en Trediedel af Restkjøbesummen efter Afdrag af forudnævnte 1700 Kr.
 3. Resten af Kjøbesummen betales ligeledes kontant til Vallø Birks Skifteret i 11 Decbr Termin 1886.

Udenfor Kjøbesummen vil Kjøberen have at forrente den under a) nævnte Pantegjæld til Vedkommende fra 11 December 1885 at Regne efter Obligationernes Medhold. Restkjøbesummen forrentes med 4 pct. Fra Hammerslagets Approbation, indtil Betaling sker, og betales Renten samtidig med Hovedstolen.

6.

Hammerslaget bliver givet paa nærmere Approbation, der vil blive meddelt inden 14 Dage efter Auktionens afholdelse.

7.

Foruden Kjøbesummen og udenfor samme vil Kjøberen derhos have paa Anfordring efter tilstillet Regning at betale til Fuldmægtig Galskjøt i Kjøge alle med Auktionen forbundne Omkostninger i navnlig Maade derunder Salær til Fuldmægtig Galskjøt i Kjøge for disse Konditioners Affattelse og havt Uleilighed ved Auktionen 1 pct af Kjøbesummen.

8.

Enhver Kjøber er uden Hensyn til Auktionernes Antal og Bekjendtgørelsernes Indhold pligtig at staa ved sit Bud fra Auktion til anden, og indtil endelig Hammersalg sker, samt til for sit Bud og for Opfyldelsen af disse og mulig senere tilføide yderligere Konditioner at stille antagelig Sikkerhed, naar forlanges enten før eller efter Hammerslaget. I Mangel af Sikkerhedsstillelse kan hans Bud lades ude af Betragtning, og den Næstbydende anses som Høistbydende og saa fremdeles, alt under forbehold af Erstatningskrav mod den, hvis Bud saaledes bliver forkastet. Saafremt Tilsalg er givet og Sikkerhedsstillelse ei paa forlangende præsteres, samt saafremt Kjøberen ikke nøiagtig opfylder Konditionerne, staar det i ethvert saadant Tilfælde Sælgeren frit for uden Lovmal og Dom for Kjøberens og den muligstillede Selvskyldnerkautionists Regning at foranstalte Eiendommen bortsolgt ved en eneste Auktion, bekjendtgjort 3 Gange med 8 Dages Varsel i Berlingske Tidende og efter saadanne Konditioner som Sælgeren maatte finde forgodt, og ere de da pligtige skadesløst at erstatte det mulige Tab uden at  kunne nyde godt af det mulige Overskud

9.

I Søgsmaaltilfælde underkastes Kjøberen og den mulig stillede Selvskyldnerkautionist Retsforfølgning efter f1 : 25 januar 1828 samt at give Møde for Kjøge Distrikts forlagskommision(?) og Vallø Birks Ret efter Varsel som til indenbirksmand, og saaledes at Forkyndelse kan ske paa den til Salg stillede Eiendom, alt uden Hensyn til hvor de maatte bo eller opholde sig, ligesom de i ethvert tilfælde betale hver for sig eller in salidum skadesløse Procesomkostninger i enhver Instants.

10.

Naar disse Konditioner ere opfyldte er Kjøberen berettiget til at erholde Skjøde. Dette skal tages senest i 11 December Termin 1886 – Skjøde med Stempelpapir dertil, dets Expedition og Tinglæsning ½ pct: Afgifter alle Tinglæsning- og Udslettelsesgbebyrer, kort sagt alt, hvad der staar i forbindelse med Skjødet og Adkomstens Berigtigelse uden Undtagelse er Kjøberen selv pligtig til uden Afgang i Kjøbesummen at bekoste.

11.

Bud og Overbud under 25 kroner modtages ikke.

12.

Forandring i og tillæg til disse Konditioner forbeholdes.

Eiøie den 24 Mai 1886

Galskjøt.

Fremlagt i Vallø Birks Auktionsret den 24 Mai 1886.

Galskjøt.

Efter at Konditioner, Panteattest og Taxationsforretning være forlæst for de tilstedeværende Liebhavere og de øvrige Dokumenter være henlagte paa Auktionsbordet til Eftersyn, blev efter sket Bud og Overbud Højstbydende fhv. Gaardmand Jens Andersen af Lellinge med 4650 Kr., skriver Fire Tusinde Sex Hundrede og Halvtresindstyve Kroner og Næsthøistbydende Boelsmand Peder Hansen af Store Taarnby med 4625 kr. Skriver Fire Tusinde Sex Hundrede fem og Tyve Kroner, hvorefter der under forbehold af den i Konditionerne betingede Approbation blev meddelt i Hammerslag paa det skete Høieste Bud.

Auktionsretten hævet.

Galskjøt. Jens Andersen. P. Hansen

Vidner

N. Hansen. M. Vinther

Aar 1886 den 7 Juni form. Kl. 11 indfandt Auktionsdirektøren sig i sit forfald ved fuldmægtig Galskjøt tilligemed Vidnerne Sognefoged N. Hansen af Eiøie og Kontorist Vinther af Kjøge paa Eiendom Matr No 11a af Eiøie for ifølge Rekvisition af Skifteretten i Dødsboet efter Kirsten Larsen, hmd. Hans Larsens Enke af Eiøie at afholde sidste Auktion over den Boet tilhørende faste Eiendom Matr No 11 a af Eiøie fremlagdes Kjøge Avis No 126 og 127 samt Østsjællands Folkeblad No 203 og 204 i hvilke Aviser Auktionen har været bekjendtgjort og Tillægskonditioner af d.d.

Plakaten er enslydende,

Auktion.

Mandag d. 7 Juni d.A. formiddag kl 11, bliver efter begjæring af skifteretten i Boet efter Kirsten Larsen, hmd. Hans Larsens Enke af Eiøje, den nævnte Bo tilhørende fast Eiendom, Matr No 11 a  Eiøie By, Herfølge Sogn af Hartkorn 3 Skp 3 sk 1 alb med et Jordtilliggende af 4½ Td Land stillet til absolut Bortsalg ved en sidste Auktion som afholdes paa den sælgende Eiendom.

Konditioner, Panteattest og øvrige Salget vedrørende Dokumenter, henligge til Eftersyn paa Undertegnedes Kontor i Kjøge.

Kjøge d. 2 Juni 1886

Galskjøt.

Fremlagt i Vallø Birks Auktionsret d. 7 Juni 1886.

Galskjøt

Tillægskonditionerne er saalydende

Tillægskonditioner

Til Auktionen i Eiøie d 7. Juni 1886 over Eiendom Matr No 11 a af Eiøie

1.

Eiendommen opraabes Dags Dato til Absolut Bortsalg og træder Hammerslagen som følge deraf i stedet for hvad der anmeldes i Hovedkonditionerne om Auktionsbudets Approbation.

2.

Kjøberen ved nærværende Auktion betaler saavel Omkostningerne ved nærværende Auktion som ved den tidligere d. 24 Mai d. A. afholdte Auktion, at i Overensstemmelse med Reglerne i Hovedkonditionerne.

Kjøge den 7. Juni 1886.

Galskjøt.

Anmeldt i Vallø Birks Auktionsret d. 7. Juni 1886.

Galskjøt.

Efter Konditioner, Tillægskonditioner, Panteattest og Vurderingsforretning var forelæst de tilstedeværende og de øvrige fremlagte Dokumenter være henlagte til Eftersyn paa Auktionsbordet, blev Auktionen fremmet og Eindommen opraabt fra det paa forrige Auktion gjorte høieste Bud 4650 Kr. og blev der, da intet Overbud skete i Henhold til Konditionerne meddelt Ham i dag paa forannævnte af fhv. Gaardmand Jens Andersen af Lellinge 24 Mai d. A. gjorte Bud. Kjøberen bemærkede paa Anledning, at han allerede i indeværende 11 Juni termin naar han fik udbetalt Kjøbesummen paa sin solgte Gaard i Lellinge, vilde indbetale trediedelen af den Del af Kjøbesummen som vilde tilfalde Boet, hvorefter der formentlig ikke var foranledning til foreløbig at forlange Sikkerhedsstillelse, hvilket tiltraadtes af de Myndiges Værge hmd. Knud Larsen af Vedskjølle som var tilstede.

Auktionsretten hævet.

Gjalskjøt, Jens Andersen

Vidner

N. Hansen, M Vinther.

Til Bekræftelse under Haand og Embedsansvar

F. Lipke

 

Herefter følger et afsnit om betalingen.

[ Forrige emne | Carl | Næste emne ]