Skjøde paa Matr N 11a Ejøje


Kjøbecontract

Undertegnede Husmand Jens Andersen, Ejøje sælger og overdrager herved til senere Fuldbyrdelse ved Skjøde til Arbejdsmand Carl Christian Hemmingsen af Herfølge den mig ifølge tinglyst Auctionsskjøde tilhørende tiendepligtige Arvefæsteejendom Matr No 11a Ejøje By, Herfølge Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt af Hartkorn 0 Td 3 Sk 3 Fk 1 Alb paa følgende Vilkaar:

1.

Det Solgte bestaar af Ejendommens Grund med derpaa opførte Bygninger med sammes mur og nagelfaste Tilbehør herunder et Komfur, en firkantet Kakkelovn og en indmuret Gryde, endvidere et Halvtags - Hønsehus, derhos medfølger to Køer, en Kvie, et Fedesvin, tredive Høns, Foder, Halm og Gødning, Avlsredskaber saasom to Harver og en Tromle, Mejeriredskaber herunder en Transportspand, Sier og 2 Spande, en Slibesten samt den halve Anpart i en Rense – og Blæsemaskine.

Sælgers Indbo medfølger derimod ikke saalidtsom Brændet ved gaardspladsen.

2.

Tiltræden af det Solgte er sket, hvorfor det herefter henligger og henstaar for Kjøberens Regning og Risiko i enhver Henseende, hvoraf bl.a. følger, at han i Ildsvaadestilfælde hæver Assuranceerstatningen til anordningsmæssig Anvendelse.

3.

Kjøberen betaler og præsterer alle af Ejendommen, dens Hartkorn og Ejendomsskyld fra 1. ds paagaaende Skatter, Afgifter, herunder Arvefæsteafgifter, Brandpenge, Præstationer og Ydelser af enhver Art og Beskaffenhed, endvidere Renter fra 11. juli og Tiender fra 1. januar d. A. Sælgeren garanterer for at der ikke er Restancer.

Ikke hævet Overskud fra Slagteriet kommer Kjøberen til gode.

4.

Ejendommen sælges i øvrigt med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig, hvorved bemærkes, at der paahviler den i aarlig Arvefæsteafgift 1 Td og 7 Skp 2 Fdk Byg samt i Recognition ved Ejerskifte 40 Kr. hvorhos der i det oprindelige Arvefæsteskjøde er taget Reservation om Veje, Skatter og Skolebrændsel, Forrentning – uden Actieret – af den indfriede 1/6 Bankhæftelse 1 Rd 41 ? med 4% p.a. Udstykning og Fordeling af Arvefæste afgift, Brandforsikring, Adkomstdocumenters Forevisning foruden Fruglæsninger ??, Genparts Aflevering, midlertidig Jagtret og Oldtidsmindesmærker.

5.

Pengekjøbesummen andrager                                                                  Kr.                 6.400.-

Der afgøres saaledes:

 1. Kjøberen overtager eller indfrier som han derom med Creditor kan forenes 1st Prioriteten til Vallø Stift                     Kr.                                                                                                                        900.-
  som han forrenter med 4% p.a. fra 11juli
   
 2. Samtidig hermed betales mig contant                                               Kr.                 2.000.-
  hvorfor min Underskrift herpaa tillige er Kvittering for beløbets Modtagelse.
   
 3. Resten                                                                                            Kr.                 3.500.-
  betaler Kjøberen mig contant, skadesløst og portofrit – tilligemed Kr. 30.- Tredive Kroner i Rente – paa min Bopæl her i Riget i 11 December Termin d. A.

                                                                                                         Kr.                 6.400.-

6.

Saasnart Kjøbesummen paa fornævnte Maade er berigtiget skal Skjøde gives og Tages, uden Mangler og uden andre Behæftelser end heri nævnt.

7.

Samtlige Omkostninger ved Handelen og dens Berigtigelse ved Skjøde, herunder Stempel, Recognition, Tinglæsning, Salær m.v. betaler Kjøberen paa Anfordring.

8.

I Søgsmaalstilfælde anvendes den hurtigste Retsforfølgning efter Lov 25. Januar 1828 og den tabende Part betaler skadesløse Sagsomkostninger.

9.

Medundertegnede Carl Christian Hemmingsen erkjender herved at have kjøbt den foranbeskrevne Ejendom Matr N 11a Ejøje By, Herfølge Sogn med Tilbehøret paa de forannævnte Vilkaar, som jeg herved forpligter mig til prompte og skadesløst at opfylde.

For Stemplets Skyld ansættes det i Handelen medfulgte løsøre til en Værdi af 800 Kr.

Sælgeren skal være bortflyttet fra Ejendommen og have fjernet alle sine Effekter inden 14 Dage fra Dato.

Ejøje, den 11. Juli 1912.

Som Sælger                                          Som Kjøber

Jens Andersen                                       Carl Hemmingsen

???

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed og Dateringens Rigtighed d. L 5-1-7 iagttaget.

Lundsgaard

Fuldmægtig Vallø                                  Niels Olsen

                                                                 Godsbestyrer, Ejøje

 

Stemplet saaledes:

Kjøbesum ---                                                                        Kr.        6400.-
Arvefæsteafgift capitaliseret                                                    Kr.          617.81
Recognition                                                                            Kr.            40.-
                                                                                              Kr.        7057.81

Beregnes med 1% af Ejendomsskyldværdien Kr. 5000  = eller

                                                                                              Kr.                 50.-
Og 1/5 promille af Kr. 2057.81                                                                       0.50
                                                                                              Kr                  50.50

P.V.V.

Lundsgaard

Skjøde

Da Kjøbesummen nu er berigtiget idet Kjøberen har forpligtet sig til at overtage eller indfri Gælden til Vallø Stift, idet han har betalt mig contant 2000 Kr. og idet han endelig har fyldestgjort mig for Restkjøbesummen, og forpligtet sig til prompte og skadesløst at opfylde Handelens øvrige Vilkaar, saa skjøder og overdrager jeg herved fra mig og Arvinger til

Karl Christian Hemmingsen

Den heromhandlede Ejendom Matr No 11 a Ejøje By, Herfølge Sogn, der herefter skal tilhøre ham som hans lovlige og retsmæssige Ejendom fri og frels for hver Mands Krav og tiltale idet jeg indestaar ham for lovhjemmel efter Loven.

”Birkely” Hastrup, d. 5. Jan. 1913.

Jens Andersen

 

Til Vitterlighed d 25-1-7

Iagttaget

Peiter Andersen, fhv Hmd Hastrup

H.P. Andersen Gartner Hastrup

Herefter attesteres, at der ikke er skatterestancer på Ejendommen.

At Recognition til Vallø Stift i Anledning af nærværende overdragelse af Matr. No 11 a Ejøje fra J. Andersen til C. C. Hemmingsen d.d. er indbetalt hertil med 40 Kr. attesteres herved med Tilføjelse, at der ikke paahviler Ejendommen Restance af Arvefæsteafgift og at der hertil er afleveret bekræftet genpart af nærværende Skjøde.

Under forbehold i øvrigt af Vallø Stifts Ret efter det oprindelige Arvefæsteskjøde vides herfra Intet med Tinglæsningen af nærværende skjøde at erindre.

Stemplet den 8. Januar 1913.

I Stiftsforvalterens Fraværelse

Lundsgaard

Læst i Vallø Birks og Bjæverskov Herreds Ret den 9. Januar 1913 og ført til Pantebog Litra K.K. side 552.

 

Da den Matr. Nr. 11 a Ejøje Herfølge Sogn hidtil paahvilede Arvefæsteafgift og Rekognition til Vallø Stift nu er afløst i Henhold til Lov af 20 Marts 1918 med: 546 Kr. 98 Øre, saa kan den af Stiftet ved Tinglæsningen af det oprindelige Adkomstdokument erhvervede Panteret for disse Afgifter og de øvrige af Stifter i Henhold hertil tagne Forbehold aflyses og udslettes af Pantebogen. Ligeledes kan den på Ejendommen noterede Bankhæftelse 2 Kr. 85 Øre udslettes.

Tryggevælde den 4. Februar 1919.


Medens hele ovenstående skøde er håndskrevet, så er nedenstående afløsningsdokument maskinskrevet:

I henhold til Lov af 20. Marts d. A. om Afløsning af Arvefæsteafgifter og lignede Grundbyrder begæres herved på Vallø Stifts Vegne den Dem som Ejer af Matr. Nr. 11a Ejøje paahvilende aarlige Arvefæsteafgift 1. Td  7. Skp 0 Fdk Byg og Rekognition 40 Kr. afløst med en Kapital, der for Arvefæsteafgiftens Vedkommende andrager 468 Kr. 25 Øre. og for Rekognition 60 Kr.

Ialt = 528 Kr. 25 Øre.

Denne Kapital begæres indbetalt til Vallø Stiftskontor senest den 31-12-1918 tilligemed 4% p.a. af Arvefæsteafgiftens ovennævnte Afløsningssum 468 K. 25 Øre fra 1ste januar d. A. indtil Betaling sker.

Eventuel Afløsning af den samme Ejendom paahvilende 1/6 Bankhæftelseskapital 2 Kr. 85 Øre samt Kørselspligt kapitaliseret til 0 Kr. kan samtidig finde Sted ved kontant Udbetaling af 2 Kr. 85 Øre.

Ved Indlevering her paa Kontoret af Deres Skøde eller andet Adkomstdokument vil dette efter sket Afløsning blive forsynet med Paategning om Afløsningen, dog under Forbehold af, at alle resterende Afgifter fra tiden før 1ste Januar 1918 ere berigtigede.

[ Forrige emne | Carl | Næste emne ]