Fæstebrev 1828


Jeg Adam Wilhelm Greve af Molkte til Grevskabet Bregentved, Kammerherre, Deputeret i det Kongel. Rentekammer og for Finantserne, Medlem af Directionen for Statsgjælden og den Synkende Fond, Commendeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, samt Curator for Walløe Stift p.p.:

Gjør vitterligt: at have skødet og fæstet, ligesom jeg herved skøder og bortfæster til Lars Jensen fra Herfølge, det under No 3 fra Eiøie Bye udflyttede Huus, Langeshuset kaldet, som sidst har været brugt af Jens Pedersens Enke, men som nu har afstaaet samme, hvilket Huus med sammes ved Udskiftningen tillagte Jordlod, det Kongelige Stift Walløe tilhørende og henhørende under Billesborg Hovedgaards Gods i Præstøe Amt, Bieverskov Herred bemeldte Lars Jensen maae have bruge, og i Fæste beholde sin Levetid, og efter hans Død hans Kone saalænge hun forbliver Enke, naar følgende Vilkaar opfyldes, til hvilke han ved Reversen af dette Fæstebrev forbinder sig og Kone.

1.

Af Huset med tilhørende Hauge og Jordlod, der bestaaer af Areal 3½ Td Land, ansat til Hartkorn Ager og Eng 3 Skp (Skæpper) – Fkr (Fjerdingkar) 2  237/260 Alb (Album), der bliver uforandret ved dette Fæsteskifte, udreder Fæsteren alle Kongl. Skatter, offentlige Afgivter, Arbejder og Ægter, som til Kongens og Landets Tjeneste ere eller herefter maatte vorde paabudne, Intet undtagen enten i Penge eller in Natura, og uden Godtgjørelse efter Fr. (Forordning) af 15 April 1819 eller paa anden Maade, samt udreder Tiende med disses nuværende eller kommende Skatter og Byrder, alt til befalet Tid uden Restance.

2.

Til Walløe Stift erlægger Fæsteren af dette Huus med Tilliggende fra 1. November 1827, aarlig:

 1. Huusafgivt  =12 Rbdl Sølv
 2. Jordafgivt   =  6 -       Sølv

Hvilke 18 Rigsbankdaler Sølv, betales i ” Terminer: 1 May og 1 November, hver Gang Halvdelen, og desuden afgiver Fæsteren aarlig efter Tilsigelse:

 1. En Ugedag eller 52 Arbeidsdage for Walløe Stift, hvor det maatte forlanges, imod Godtgjørelse af foranførte Huusafgivt.
 2. 2 Gaaende Kjøbenhavnsreiser eller betaler 3 Skilling Sølv for hver ikke forlangt eller forrettet Reise.
 3. 3 Høst eller Ladedage til Billesborg Hovedgaard, men betaler 24 Skilling for hver ikke forlangt eller forrettet Dag.
 4. 2 forsvarlige Bud til Klapjagt.

3.

Husets Bygninger m.v.: efter herved hæftede Synsforretning, som i Retten idelig er afhjemlet og herved i alt er Fæsteren overleveret i Overensstemmelse med Fr. (Forordning) af 8. Juni 1787, uden Brystfældighed eller Mangel, vedligeholder han stedse i forsvarlig Stand, saaledes at det med alt dertil hørende ved Fæste Udløb og i ethvert Fratrædelses Tilfælde, kan afleveres i lige anordningsmæssig Stand uden Fæld eller Mangel efter hans paa Overleveringsforretningen afgivne Forpligtelse, da han eller Arvinger i andet Led bliver pligtig at tilsvare og erstatte det Tab, hvilket Stiftet bevisligen lider ved Husets Forringelse i hans Værge.

4.

Husets Jordlod og Hauge skal Fæsteren afbenytte saaledes, at Jordens og Haugens Forbedring bliver forenet med hans eegen Fordeel og til saadan Ende paalægges det ham at besaae i det mindste 2 a 3 Skpr Land af Jordlodden med Kløversæd, at holde Jorden renset for Steen og frie for skadeligt Uved samt at beflitte sig paa Haugens nyttige Anvendelse og Brug, saavel til Jord som Træefrugter.

5.

Huusets Andeel af Jordloddens og Haugens Hegn skal Fæsteren vedligeholde og forbedre, deels ved at opføre Steengjærder eller Jordvolde med Dobbelte Grøvter, og deels ved Jordvoldens Beplantning med Pile til at befordre døde Riissgjærders Nedlæggelse.

6.

Skulle nogentid Fæsteren antræffes at have forøvet noget Ulovligt i Stiftets Skove, skal han derfor lide Tiltale, og staae til Ansvar efter Skovanordningerne, og i øvrigt maa han hverken fiske eller jage, og ikke heller skjære Tørv paa Huusets Jordlod om Anledning dertil skulle findes, uden Walløe Stifts Foresattes Tilladelse.

7.

I forening med alt foranførte har Fæsteren endvidere at opfylde, alle de Pligter der i Almindelighed paaligger enhver Fæster, saavelsom at han ikke maae bortlaane, leje eller fæste noget af Husets Jordlod eller Tilligende, ikke huse eller hæle Løsgjængere ei heller indtage Inderster, og allermindst indrette nogen Leilighed i Huset dertil, uden skriftlig Tilladelse af Walløe Stifts Foresatte.

Derimod skal Fæsteren beflitte sig paa Plantning af Pile, Frugt og andre nyttige Træer anlægge Humlekuler i Haugen samt vise Huusbonden og sammes authoriserede Fuldmægtig Hørighed og Lydighed m.v. alt saaledes som Lov og Anordninger befale, og saafremt Fæsteren Lars Jensen i dette eller noget af foranførte Tilfælde ikke skulle opfylde den imellem Walløe Stift og ham med dette Fæstebrev oprettede Contract, har han tabt sin (Ret) til fremdeles at bruge det ham herved overdragne Huus med sammes Tilliggende og forpligtes til (at?) fratræde saavel Huus som Jordlod, efter lovlig (?)gang.

8.

Fæsteren giver Jens Pedersens Enke frit Huusly i Huuset hendes Levetid.

9.

Fæsteren er bevilget og udleveret af Walløe Stifts Skove 52½ Alen Egetømmer til Opførelsen af 3 Fag Huus.

10.

Ved Fæstebrevets Modtagelse betales Fæsteren:

 1. Forrige Fæsters Restance ...           =     66 Rdl
 2. I Indfæstning til Stiftet .....               =     10 Rdl      Sedler
 3. I Fogedpenge til Stiftsforvalteren ... =       1 Rdllr
 4. Stempel Papiir til Fæstebrevet og dets Tinglæsning.
 5. Ditte til 2 Qvitteringsbøger og deres Indretning.

     Til Bekræftelse under min Haand og Walløe Stifts Segl.

                      Kjøbenhavn d. 29 October 1828

                      Ulæselig underskrift

Nyt Matr. No 11.

Gammelskat 2 Mark 74 Skilling

? Hartkorn 4 Skæpper

                      Nøhr

At ovenstaaende Restance samt Indfæstnings- og Fogedpenge 77 Rbdl Sedler af Fæsteren til mig ere indbetalte imod derfor meddelt Qvittering paa original Fæstebrevet attesteres foruden foregaaende Qvittering for Restancen.

                      Billesborg d. 22de November 1828

                                            Petersen

Ligelydende originale Fæstebrev med vedhæftet Synstaxation og Overleveringforretning haver jeg imodtaget og forpligter jeg herved mig med Kone dets hele Indhold nøjagtigen at opfylde under Ansvar, og dette Fæstes Fortabelse hvilket herved stadfæstes under min Haand og 2de Vitterligheds Vidners Underskrivt paa denne Reversel(?)

                      Til Vitterlighed

                                                                                        Lars – Lis Jensen

     Ulæselig                          ? Hansen                              m.f.p.

     underskrift


Overdragelsesdokument

Mathias Frederichsen Hans Kongelige Maiestæts bestalten Overauditeur Borgemester og Byefoged, Bye og Raadstueskriver i Kiøge, Herredsfoged og Skriver i Bjæverskov Herred, samt Birkedommer og Skriver til Gl. Køgegaard Birke –

Giør vitterligt at: Aaret 1828 Torsdagen den 31te Julii om formiddagen Kl. 10 blev paa Kiøge Raadstue, Bjæverskov Herredsret sat og betient af den ordinaire Dommer og Skriver Overauditeur Frederichsen, i Overværelse af de 4 Tingmænd O. Seest, Hans Christensen, Hans Nielsen og Jens Pedersen. - For Retten mødte de under 24de Dennes udmeldte Mænd Gaardmændene Rasmus Frederichsen af Sædder og Hans Frederichsen af Ringsbjerg og der fremlagte den dem tilstillede Udmeldelse og den af dem derefter foretagne Synsforretning over Huset No 3 i Eiøie forhen brugt af Jens Pedersens Enke men nu overleveres til Lars Jensen. Saavel Udmeldelse som Forretningen (Udmeldelsen udelades her) tages til Indlemmelse saalydende: Aar 1828 den 26 Juliie indfandt vi tvende undertegnede Synsmænd os, ifølge Biæverskov Herredsrets Udmeldelse af 24 Dennes i det under No 3 i Eiøie beliggende Huus Langeshuset kaldet Walløe Stift tilhørende som sidst har været beboet og brugt af Jens Pedersens Enke men nu i Fæste skal overleveres Lars Jensen, for at syne, taxere og overlevere bemeldte Huus til den nye Fæster alt i Overensstemmelse med Forordningen 8 Junii 1787.

Forretningen blev foretaget i Overværelse af den tiltrædende Fæster og Herr Stiftsforvalter Petersen ved Contorist Hansen paa Walløe Stifts at gaa saaledes:

1   Stuehuset bestaaer af 5 Fag, er 12½ Alen langt og 8 Alen bredt, staaer på Steen, klinede Vægge og Straaetag, dupped Gaul i østre Ende, fra samme Ende indrettet saaledes: 2 Fag til Stue med et Fag Vinduer, 1 Fag til Skorsten, 2 Fag til Stue med 2 Fag Vinduer. Loft over alle 5 Fag. Denne Længde er forsynet med fornødne Skellerum og Dørre med Beslag samt god beboelig Stand.

2   En Sidebygning i østre Ende 5 Fag 12½ Alen langt og bredt, staaende paa Steen, klinede Vægge og Straaetag dugged Gaul i nordre Ende og saaledes indrettet fra samme Ende i 3 Fag til Lade og 2 Fag til Loe. (Denne?) Længde som er forsynet med fornødne Dørre og Skil(llerum?) er i god brugbar Stand. Begge disse Længder ere (?) af Ege Under og Fyrre Overtømmer. At denne (Syns?)- forretning er foretaget efter vor Samvittighed og (bedste?) Skiønnende, ville vi til Tinge med vor Eed bekræfte. 

Datum utsupra

Rasmus Frederichsen           Hans Frederichsen

Efter denne Synsforretning haver jeg modtaget ovennæ(vnte) Huus uden Mangel og forbinder mig herved paa egne og Arvingers Vegne til, at tilsvare og aflevere alt i forsvarlig og mangelfrie Stand efter lovlig Synsforret(ning) naar  Aflevering i Tiden finder Sted, og saaledes ha(ve) intet imod Forretningen og dens afhjemling inden Retten at erindre.

Lars IIS Jensen
m.p.P.

Imod denne Forretning og dens Afhjemling inden Rett(en) haves fra Stiftets Side intet at erindre.

P. Hansen.

Fremlagt og afhjemlet ved Bievæerskov Herredstingre(t)?

Torsdagen den 31’ Juliie 1828.

M. Frederichsen

Forretningen blev oplæst for Mændene og bekræftedes da disse med Lovens Eed paa befalet Maade at samme af dem var foretaget efter Samvittighed og bedste Skiønnende, hvornæst de blev demitterede.

M. Frederichsen
Saaledes passeret

bekræftes under Haand og Embeds Segl.

M. Frederichsen
L. S:

Udmeldelse og Afhjemling    2 Mark 4 Skilling

Justitsfondet  ...                                  71/3

En Sølv 2 Mark 11 1/3 Skilling

M. Frederichsen

Ligeledes med den fra Bieverskov Herredsret i Tingvidneform udstædte Syns og Overleveringsforretning, som vedhæftes det originale Fæstebrev for Lars Jensen paa Huset No 3 Eiøie Langeshuset kaldet under det kongelige Stift Walløe, attesteres herved.

Ulæselig underskrift


Mange tak til tandlæge Ellermann for disse dokumenter.

[ Forrige emne | Carl | Næste emne ]