Carls Breve


Søndagen 17 November

Kære Allesammen

Da jeg ikke fik skrevet til jer inden at jeg rejste fra Als, saa vil jeg nu da jeg er kommen i min nye Plads. Jeg er jo nu Røgter og skal være her i Vinter, om Sommeren gaar Køerne løse og saa har de ingen Røgter, da Pigerne saa maa passe dem, her er 2 Piger den ene hjælper at malke, 18 har vi der malkes, her er 2 Karle en Angelbo og en Sjællænder fra Lyngby, bestandig er der Sjællænder hvor jeg kommer at tjene, det er den bedste Madplads jeg endnu har haft her ovre i Tandslet var Kosten meget god men den er da endnu bedre her. Af Nyheder ved jeg jo ellers ikke noget at fortælle jer da i jo ikke kender det smule jeg ved, jeg ved ikke om jeg i Sommer da jeg skrev til jer første talte om at den første Bekendt jeg traf i Sønderborg var min gamle Husbond H Jakobsen Lomberg. Det var ved Fæstemanden jeg og Peter vi sad da han kom og stak Hovedet ind ad Døren, hvad er det ikke Karl her sidder har du ingen Plads saa kan du komme med mig straks, hvad har du da ingen Karl, nej han har gaaet og været fuld hele Pinsen og saa rejste han fra mig igaar, jeg beklagede den stakkels H. Jakobsen men jeg betakkede mig dog, jeg havde faaet nok paa den Ravnerede og hele Sommeren har de rendt fra ham alle de han har hentet hos Fæstemanden, men han ellers at han var en af hans bedste Kunder hvad jeg nok ogsaa godt tror. Maren som var hos H P Sørensen har jeg ogsaa fået opsnuset hvad hun var for en Fisk hun har været Husholderske for en Mand i Tandslet, det er ham der er Fader til hendes Gut hun er ellers fra Nordborg naa nu kan jeg nok snart ikke faa plads til mere denne gang, men haabende i alle ere raske og har det godt sendes eder de bedste Hilsener vil nu hilse alle Venner og bekendte fra mig Karl

Husk og hils NN og sig at jeg bor lige neden for Dybbøl Skansen

Adressen er
K. Hemmingsen
Ragebøl pr Dybbøl
Slesvig

Søndagen den 3. Januar 1909

Kære Fader

Allerførst ønskes du en glædelig Jul og et godt Nyaar. Grunden til at jeg ikke har skrevet før er at jeg har ikke haft tid, begge Juledagene kørte jeg med Mælk, de kører nemlig selv Mælken alle Bønderne, skiftevis to Dage ad gangen. Jeg havde ellers engang saa smaat tænkt paa et rejse hjem og besøge jeg i Julen, og Konen havde ogsaa sagt til mig at jeg nok skulde faa Lov at rejse, men da Manden ikke har nævnt et Ord til mig kunde det ikke falde mig ind at spørge ham. Røgteren vi har, har han derimod spurgt ad mange gange om ikke han vilde have nogle Dage fri.

Men det kan jo være at jeg kommer en Tur hjem til Sommer. Andenjuledags Aften var jeg til Dans i en By som hedder Vollerup, i kan tro det gik hedt til, Kakkelovnen blev væltet og Glas og Flasker røg omkring saa det var en Gru at se. Jeg kan da fortælle dig at jeg har faaet saadan et langt Brev fra Christen Christensen fra Søllerup nu til Jul med Beskrivelse over Salget af hans Gaard og Købet af Kapelanbolingen og Indbydelse til at komme at besøge ham naar jeg kommer hjem. Af Nyheder er der jo ellers ingen her ovre fra at fortælle andet end om Ildebrande, jeg var nemlig i Augustenborg i aftes og hente noget Kravetøj da der blev blæst Alarm, det var en Vognmands Stald med Vognskur der denne gang brændte, to Heste indebrændte. Nu tror jeg snart ikke jeg ved mere for denne gang at skrive, og vil derfor slutte mit Brev med en Venlig Hilsen til eder alle, og glædelig Jul og et godt Nytaar. Vil i ogsaa hilse Anton og Marenkirstine og takke dem for Kortet de sendte mig, hils ogsaa N. Nielsen og Farfar og Farmor

Fra mig Karl Hemmingsen


Kopsholt i maj 1910

Kære Allesammen

Jeg vil i Aften skrive et par ord til jer for at fortælle jer lidt om hvordan jeg har det og hvordan her ser ud her ude.

Det er en temmelig stor Gaard jeg er paa, der er 250 Td Ld, men deraf er kuns de 60 Td under Plov, resten ligger hen i Græsning, og vi har lige op med 200 Stk Ungkvæg. Størsteparten deraf har han købt nu i Foraaret og de bliver saa solgt til Efteraaret efterhaanden som de bliver fede men alt det har jeg jo ikke noget med at skaffe. Det er en ældre Mand 56 Aar er han Konen en Del yngre de har 7 Børn deraf ere de 2 døvstumme og den mindste de har en Dreng på 1½ Aar bliver det vist ogsaa.

Her er 2 karle 1 Dreng 2 Piger og en Daglejer de ere alle her fra Egnen paa den en Pige nær hun er fra Kolding. Her er ikke saa livligt at være som i Ragebøl da i jo nok kan tænke at der er vidt til andre Mennesker da det alle ere store Steder men ellers er her saamæn godt nok at være da vi lever meget godt og det er ogsaa ret flinke Folk saa det skal nok komme til at gaa, ja jeg har jo 16 Kører at malke og de giver 450 pund dagligt foruden det der bliver taget fra til fire Kalve, det er slet ikke så lidt at strippe ud hver dag. Ja Pigerne det er flinke Piger de hjalp mig i Pinsen. Peter har slet ikke hørt noget fra, jeg kan ikke vide hvor han lander henad, hvis Oluf ved det kunde i saa ikke skrive det til mig da jeg nok kunne lide at skrive til ham. Naa nu maa jeg vist slutte for denne gang, vil i saa hilse Anton Marenkirstine Smedens Oluf NN PP LB og i selv hilsen på det Venligste fra mig

Adressen
Hans Friis
Kopsholdt Kreds
Pr. Hovslund Aabenraa

Kopsholt i September 1910

Kære Allesammen

Jeg vil i Dag skrive et par Ord til jer, nu er vi jo da færdige med Høsten her paa Egnen, det er jo et storartet Vejr hver Dag. I Morgen faar vi Indkvartering 50 Mand Tyskere holder jo deres Øvelser her i Slesvig i Aar, Ja i er vel ogsaa færdige med Høsten for noget siden for i har vel ellers ogsaa haft noget af det ustadige Vejr saa det skred kuns langsomt frem, er i ellers raske allesammen den lille Pige hun vokser vel godt, det er en slem Afbrækker for Herman at hun er kommen, men nu er han jo ogsaa en stor Dreng som gaar i Skole, gaar det ham godt med at læse og skrive, han kan vel snart skrive et Brev til mig noget nyt at fortælle jer ved jeg jo ikke men jeg kunde jo nok lide at faa noget at vide for der er vel nok passeret en hel del i Sommer. Herman han har da ikke skrevet til mig men han er vel paa Varmen endnu ja jeg bliver her i Vinter som Røgter men jeg tænker jeg kommer hjem til Foraaret men derfor kan det jo godt være at jeg bliver, naa jeg vil slutte mit Brev da det er Tid jeg skal ned at malke mine Køer og vil derfor slutte mit Brev med en venlig Hilsen til jer alle fra mig.

Karl Hemmingsen

Note: Carl far Peder bor hos Anna og Laurids i Vedskølle, se Anna. Herman er født 19/3 1903 og Tulle er født 27/4 1910


Julekort til Oluf Hemmingsen


Mange tak til Karl Johan Kelberg for brevene.

[ Forrige emne | Carl | Næste emne ]