Breve til Carl


Kopsholdt 20/9 09

Til Karl Hemmingsen

Da jeg modtog Deres sidste Brev med Anbefalingen havde jeg allerede fæstet én for Vinteren. Kan De faa en Plads for Vinteren vil jeg nok give Dem en god Løn fra Majdag som Malker og ved andet Arbejde og som Malkerøgter om Vinteren.

Med Agtelse, Hans Friis
Kopsholdt pr Hovslund

Hovslund er Jernbanestation mellem Tinglev og Vamdrup i Aabenraa Amt.


Kopsholdt 9/1 1910

Til Karl Hemmingsen

Kan og vil De malke 16 eller 17 Køer selv i Sommer, de fleste af dem 3 gange daglig? Klokken maa ikke gjerne være stort over 6 om Morgenen før Mælken skal hen, og om Aftenen kan der ikke blive begyndt før Kl. 6-6¼. Køerne gaar løse paa Græs og kommer ind Middag og Nat. Stalden er luftig og rummelig nok. Vil De paatage Dem det og udføre andet Arbejde hvad De kan, vil jeg give 425 M. for Sommeren

Med Hilsen, Hans Friis
Kopsholdt pr Hovslund

Kopsholdt 15/9

Til Karl Hemmingsen

Her er rigelig 80 St. Kvæg i 2 Stalde ved hinanden, den ene til 53 St. er gammel Indretning, den anden til Køer og lidt Ungkvæg er nyere, der bliver 20-22 Køer i Vinter, men en hmd. i Nærheden vil hjælpe at malke, vi malker 3 Gange daglig. Det var bedst De malkede alle dem der skal malkes om Middagen selv (det behøver nu ikke at være mere end 15) saa kunde den anden maaske malke dem alle om Aftenen, det kan I maaske bedst selv enes om, mere end det Halve behøver De ikke at malke. I den gamle Stald vandes ved Trug, derved faar De Hjælp, en anden Karl muger om Morgenen, Kagerne knuser vi (De ikke) og Roerne faar De leveret i Stalden og overhugget. 360 M vil jeg give i Vinterløn, lidt deraf i Mælkeprocent. En Dag hver Maaned kan De faa fri en enkelt Gang ogsaa 2. Eget Værelse faar De. (Ifjor havde vi en Tysker der gjorde det alt selv, men Malkningen blev ikke god nok. Vi kan i Reglen nok have vore Karle, vi har 1 i 8d Aar og 1 i femte. Har De gode Papirer? Det er jo mulighed der bliver en anden foretrukket, jeg ønsker nok at høre fra Dem jeg skal nok svare igjen.

Med Agtelse
Hans Friis
Kopsholdt pr. Hovslund

Kopi fra side i Carl Hemmingsens skudsmålsbog. Se også Skudsmålsbogen.


Kopsholt 4/7 13

Kjære Carl Hemmingsen

Sidste Sommer tilbød Du vel en Malkerøgter til os til ___ Iaar mangler vi én til Novbr. kunde Du faa os en paalidelig dygtig Karl til den Plads gjorde Du os en Tjeneste. Du ved jo omtrent hvordan Pladsen er, det er da min Mening at jeg vil have Springvand indlagt til Efteraaret fra Mergelgraven paa Banken, men tør rigtignok ikke love det bestemt før jeg har det.

Vi har det i det hele taget helt godt.

Venlig hilsen, Hans Friis,
Kopsholdt pr Hovslund, Nordslesvig

Herfølge d 26/11 1908

Gode Ven

Det gamle Ordsprog siger jo, at jo længere Ræven graver efter Muus i Skoven, desto kjærere er den.

d2/12

Jeg vil først give mine undskyldninger hvorfor Jeg ikke har skrevet til Dig før, nemlig at Jeg har været Syg og Træt og har måttet søge Doktor.

Nu vil Jeg begynde ikke som Du, forfra men det sidste ny, som er passeret den sidste Maaned,

Jeg har solgt Gaarden til aflevering den 1. November til Landbokandidat J. Andersen fra København, 1 Gaardmand fra Roskildeegnen, Besætningen, Heste 4, den gamle Hest er Min, og saa slagter Jeg den, naar Han ikke vil bruge den mere, 27 Aar. 32 Fæhoveder, 7 ____ 20 Søer, 88 Pattegrise, 2 smaa Fedegrise, 2 Orner, 80 Høns, samt Alle Avlsredskaber, Jeg forbeholdt alt i Stuerne og Køkkenet saanær som Dagligstuen.

Jeg forbeholdt mig 1 Fedegris, 1 Lam 24 Høns samt en Deel Værktøj, samt 3 favne Brænde. 

Jeg har saa Kjøbt Kapilanboligen i Herfølge og nu har boet der i 30 Dage, men der var jo meget at varetage de 4 Dage som det meste kom hertil

d 8/12

Gaarden kostede 52 tusinde og Udbetalt 20 tusinde, det 3000 Kroner at forrente i 5 Aar saa skal de udbetales til Mig

Huset har Jeg kjøbt for 5500 Kroner, udbetalt 2500 Kroner de 3000 Kroner staar i Husmandskreditforeningen til 4 procent.

Jeg er ikke rask endnu, men dog i bedring. Jeg har faaet Hvidtet Huset, klippet Hækken, og ryddet 1 Træ, samt gravet 1 skæpland af Haven til Kjøkken Urter og Søndag bliver Jens Jørgensen færdig med Hønsegaarden, 9 Alen lang og bred, indhegnet md 4 Alens Egestolper, og net rundt om og Loft af samme slags. Malet for 23 Kr. indsat 4 Fag forsvars Vinduer, og lavet lidt paa Kjældertrappen.

Naar Du engang kommer her til Sommer og ser alle Stuerne, saa vil Du tro, at Du er på Søllerup i den Østen side af Huset er Kjøkken, Spisekammer, 1 Stue med Dør ud til Haven, der er alle Oles Møbler og Seng, 1 Stue som Marie har alt sit Møblement. I Vest fra Nord af, har Hans og Jeg Sovekammer, saa kommer der 1 Stue som er længere og bredere end den store Stue i Søllerup, som Bordene staar i ligesom i Søllerup, men der kan staa Kister og Skab, Dragkiste ved siden og endnu god sideplads, og saa er Dagligstuen til at Spise i, paa Loftet er 2 store og propre Værelser, 2 Kjældere, i Haven er cirka 20 store Træer, 1 Bøg paa ½ Favn og ____ paa1½ Favn, Æble- samt Svidskeblommetræer. Gule og Renekloder, Pærer, Æbler, Kirsebær, samt en stor Kastanie som der er Hov rundt om.

d 9/12

Nu vender jeg lidt tilbage, Rugen fik vi saa godt ind saa Jeg aldrig har høstet den saa godt før som i Aar. Men det voldte det gode Vejr. Byg og Havre havde vi travlt med at have tørt. Blandsæden gik vi lettere af med, det blev klarere Vejr, det fyldte ualmindelig godt, men 8 Læs færre ind i Fjord, men fylder godt, Høet blev høstet godt og fik 61 Læs, Roerne ved jeg ikke bestemt hvor mange Læs der blev, for de var knapt færdige, da vi Rejste, men knapt 200 Læs, men der var cirka 30 Læs ude paa Marken, da det begyndte at fryse, som led lidt af frosten.

Gaardejer Niels Pedersen, og Niels Korefeg Lid ?? blev begravet i denne Uge, de var begge mine Krigskammerater, Christen Fransens Kone blev begravet i Mandags; det var det første Lig, her kom forbi.

d 10/12

Jeg har en hjertelig Hilsen fra Dine Blomster, ____ vokser storartet, Sølvstrålen (?) lidt færre, Søndag har vi et stærkt Snefald.

Nede i Søllerup hos N. L. staar alt ved det gamle, de slaas og tosses som sædvanligt, Sognefogeden var der for 14 Dage siden og stille tilfreds paa Dem og da tog Konen skjørterne op over Knæerne og viste en Sort Plet frem, hvor N.L. havde Slaaet hende.

d 15/12

Hans Peder Nielsen og Ingeborg, den yngste af Annes Søstre 17 Aar, som tjente hos Mig, de er Forlovede, Gmd Jens Pedersen Herfølge, er i hastig arbejde tillige med sin Svoger, at bygge 1 stort Afholdshotel ved Stationen, Hotellet er Tejlene hængt paa, med Stald og Staldlænge er ikke til rejsning

d 16/12

Nu vil Jeg tilføje lidt til de 2 første Linier til Dig, nemlig at Jeg mener at nu har Du ventet længe nok efter at høre fra Mig, men desto kærere er det nu Du faar det.

Jeg vil Hilse Dig fra Mig, Hans og Marie, og tillige fra dem alle paa Gaarden i Søllerup som blev hos Andersen nemlig, Hans Nielsen, Hans Christensen, begge Pigerne, Anna (?) og Ingeborg, og Lars Olsen, som alle er tilfredse i den nye Plads efter det jeg ved.

Nu det sidste Farvel for denne gang indtil vi ses igen, med et ønske at vi alle maa have en god helbred og en lykkelig fremtid,

Tusinde gange Hilsen fra Mig
Venskabeligst Christen Christensen,

Til slut ønsker Jeg dig en glædelig Jul og Nytaar, samt en lykkelig Fremtid

CCS


Bemærkning, som sandsynligvis er skrevet af Ejvind Hindborg

Det store lod i Klasselotteriet 100.000 Kr. faldt i kvartlodder i Herfølge omkring 1900. De tre vindere blev hurtigt kendt. På Lundemarksgård var der tre brødre: Hans, Christen, Ole. Alle ugifte. Ole var Folketingsmand og boede i Kbh., han døde først. Hans levede længst, solgte gården og købte Kappelanboligen, som husbestyrerinden arvede, da hun døde arvede Kirstine, som var optaget i Pleje hos Hans og husbestyrerinden.

Da Hans flyttede fra gården, bekostede han opførelsen af sygeplejehjemmet, mange mente dengang, at det var for det ukendte kvartlod.

Bemærkning:

Navnetrækkene ses i gavlen på sygeplejehjemmet.

[ Forrige emne | Carl | Næste emne ]