Udskrift af bogen om »Liselund«


Af Louis Bobé Og Chr. Axel Jensen. Udgivet af foreningen af 3. december 1892. København 1918.

Charles Francois de Bose de la Calmette er født 1710 i Maastrickt – rejste til Schweiz - og blev officer. 1751 fik han borgerbrev i Lausanne og Bern. Hans hustru Antoinette Elisabeth de Godin fra Utrecht født 1719, enke efter Jacques Antoine Richier de la Colombiére.

Fra Schweiz blev han forflyttet som diplomat til Portugal. I Lissabon oplevede han det store jordskælv i 1755, hvor gouvernanten Suzanne Jouie udviste, en af familien stede påskønnet snarrådighed og selvopofrelse, idet hun ud af det brændende hus reddede Calmettes 2 små sønner 3 og 5 år gamle (hun havde dem i sit forklæde).

1759 udnævntes Calmette til hollandsk ministerresident i København, hvor hans hustru samme år afgik ved døden. 1761 købte han af Olfert Fischers enke dennes statelige gård Lille Strandstræde 20. Var en yndet gæst i den Bernstorffske familie. 1777 købte af eventyreren Magnus Beringskjold for over 100,000 rdlr, dennes ejendom Nygård på Møen, efter Beringskjolds hustru kaldet Marienborg.

Calmette døde 1781 efterladende 2 sønner: Charles Louis f. 1750 og Gerhard Pierre Antoine f. 21/9 1752 i Lissabon. Charles Louis gik i Hollands militærtjeneste, senere overceremonimester hos Chr. VII og Fr. VI. Antione blev gift med Anna Chatharine Elisabeth Iselin. Bryllup fejres 17. jan. 1777. Calmette blev amtmand over Møens amt i 1783 og Nykøbing amt i 1794. Calmettes og Lisas eneste søn fødtes i 23/9 1781. Charles Reinhold Calmette. 1784 erhvervedes Sømarkegården, hvilken han til ære for sin hustru kaldte ”Liselund” hvor han i 1792 opførte det såkaldte gamle slot.

Et mandtal for Møen i 1801 viser at han foruden den 31 årige franske hovmester Jean Detrac og den nu 86 årige trofaste mademoiselle Jouie, i sin tjeneste på Marienborg havde en hushovmester, en sekretær, en stadsjæger, en rideknægt, to tjenere, en kok, to kokkepiger, to stuepiger og to kammerjomfruer.

Antione døde 7/4 1803 kun 50 år. Hans enke døde på en rejse til Schweiz i 1805 kun 45 år. Begge er bisat i Damsholte kirke. Sønnen arvede Marienborg og Liselund og i 1805 efter sin moster Iselingen. Han giftede sig med Martha Sabine Adolphine Marie Mackeprang, datter af landfysikus på Møen dr. Med Marcus Mackeprang ejer af Frennerupgård og hustru Bolette Hage. Charles R. Calmette dør 20/1 1820 ca. 40 år. Han havde overtaget de fædrene godser med en ret betydelig gæld, ved det alm. Finansielle sammenbrud 1813 og en kostbar levefod havde han i 1817 set sig nødsaget til at ansøge kongen om at få nedsat en kommission til ordning af sine pengesager. Han var kendt som en stor nyder af bordet glæder, hvilket førte til hans død. Efter hans død blev Marienborg solgt til P. A. Tutein, medens Liselund kom til hans gode ven kammerherre Frederik Raben til Kjærstrup, der allerede døde 1828, hvorefter det ejedes af hans enke baronesse Emerentia Rosenkrantz-Hvitfeldt, død 1843. Hun testamenterede godset til sin brodersøn Baron Gottlob Rosenkrantz til Sophiendal død 1884. Dennes hustru Elisabeth Louise Rosenkrantz død 1911. Deres søn baron F. Rosenkrantz købte Liselund gamle Slot af faderen, hvorimod moderen beholdt bøndergodset til sin død. I 57 år hensad kammerherreinde Martha Calmette som enke på Liselund.

Vilh. Birkedal har hyldet hende i et digt.

Hun sidder saa stille derinde:
En Guldbrud trods Enkekaar,
Sin Ungdoms-Kærligheds Minde
Hun vogted i halvhundred’ Aar.

Hun døde 25. april 1877 og dermed navnet Calmette.


Marienborg:

Marienborg slot - gennem generationer hovedbygning på godset Marienborg på Vestmøn, revet ned på grund af det ville være for dyrt at sætte det i stand og på grund af den store arveafgift der skulde erlægges ved generationsskiftet. Nedrivningen fandt sted 1984.

Marienborg set fra parken, der er fri adgang. Parken rummer mange flotte gamle træer.

[ Forrige emne | Liselund | Næste Emne |