Olufs sange


Mit Barndomshjem

Mel. Der var en Tid da jeg var meget lille

1. Vers
Det gamle Hus hvor engang jeg var hjemme;
du staar endnu mit kære Barndomshjem,
hvor første Gang jeg hørte Moders Stemme
Og Faders Røst, det gaar mig ej af Glem.
9. Vers
Paa Møllen Anton tjente gode Penge,
en vakker Fyr, nej han var ikke slap,
han lystig var som alle raske Drenge;
mod Far og Moer var han aldrig knap.
2. Vers
Et Æbletræ i Haven er tilbage,
halvtresindstyve Aar er gaaet hen
fra jeg som tiaarsdreng i Barnedage
opsamled´ Frugter fra min gode Ven.
10. Vers
Vor Broder Karl paa Toftegaarden tjente
mit Legetøj han laved´ fingernem;
mig syvaarsdreng han ogsaa maatte hente,
jeg skulle hen at vogte Køer for dem.
3. Vers
En Vindebrønd ved Engen var dernede,
nu er den borte, sunket selv i Grus,
og foran Huset alle Havens Bede
forlængst nu hører til et andet Hus.
11. Vers
Marie minder meget om vor Moder
og ogsaa hun har faaet hendes Navn.
Hun fik i Arv af alle Livets Goder:
fra lille af at kunne gøre Gavn.
4. Vers
Og godt jeg husker Moder stod og vinked´
i Døren med de trende Trappetrin,
saa var der ingenting for mig der sinked´
i Huset let til Fods jeg traadte ind.
12. Vers
Nu Emma ogsaa her skal kærligt mindes,
hun fryded´ sig over Livet skønt.
Ej hendes Sjæl paa Jorden mere findes
vær Emmas Minde mig dog altid grønt.
5. Vers
Om Helligdagen naar jeg hugged´ Brænde;
til Stuens Vindu´ Far han rokked´ hen,
ved Moers Hjælp han gerne ville kende,
til hun fik sat ham i hans Stol igen.
13. Vers
Her i November Maaneds korte Dage,
paa Rim jeg tolked´ Hjem og Søskendflok,
af syv vi nu kun fire er tilbage,
tag vel mod Gaven Anton! det er nok.
6. Vers
Ved Vintertid saa var der travlt i Stuen
naar Rokken gik og Karterne blev brugt.
Om Aftenen med Lys fra Arnebuen
fortalte Moer Historie saa smukt.
14. Vers
Den sidste Gang jeg var i Stuen hjemme,
da mærked jeg at Uhret ikke »sang«,
det var mig kært fra da jeg kunne nemme
og havde alt for mig en dejlig Klang.
7. Vers
Men fejed´ Stormen over Danmarks Strande,
urolig blev hun; det var ikke sært,
for Herman sejled´ paa de dybe Vande
og dette navn hun havde jo saa kært.
15. Vers
Jeg skulle ind at hente mine Bøger,
med dem i Tasken og i Skole gaa,
da mine Øjne hen til Uhret søger;
det stille var og gaaet helt istaa.
8. Vers
Naar Anna kom det lyste for dem begge,
for hende stoled´ de saa sikkert paa,
da kunne intet deres Modgang skrække,
naar de af hende Hjælpen kunne faa.
16. Vers
Den Klokke slog derhjemme mange Gange:
brug Tiden vel i Dagene der gaa,
for engang stanse vil de glade Klange
og kun skal Evigheden forestaa.
November 1948. Oluf Hemmingsen.
 

Manden paa Bromme Mølle

I Sjællands dybe Gem
ved Tudeaaens Strømme,
der er et yndigt Hjem,
det ligger der i Mark og Vang
i Læ af Bøgelunden
og nok ved værd en Sang.
Fra Møllebakkens Top
saa smukt et Syn man finder,
gaa selv paa Højen op,
med Udsigt ned til Møllehus,
hen over Mark og Enge
op over Graners Sus.
En Slægt i svunden Tid
her rejste Fædrehjemmet
med Virksomhed og Flid,
paa Banken hist ved Kirkens Fod
nu hviler deres Bene;
men Bromme Mølle stod.
Sig Aaen langsomt snor
forbi ved Bromme Mølle
hvor Nøkkerosen gror,
og Folk de passer deres Dont
mens Hjul og Remme larmer
og Kværnen den gaar rundt.
En Efterfølger kom
med Ungdoms friske Kræfter,
det syntes alle om
en Morgenmand der gerne saa
at Dagens Daad blev øvet
og godt det skulle gaa.
For Manden og hans Hjem,
for Børn og Ægtemage
kald disse Strofer frem;
vor Fædrejord og Fædrearv
til Danmarks Gavn maa værnes,
og til vor egen Tarv.
Ej Høsten den er Gold
paa Danmarks Bromme Mølle,
den øges Fold for Fold.
Nu breder sig om Hjemmets Dør
en stor og dejlig Have,
alt hvad de planted før.
 

Oluf Hemmingsen

 

Kirken med de grønne Linde

Herfølge Kirke 

Kirkeskibet i Herfølge Kirke

Hvide Hus paa Bakketop,
Trappegavl med Skyen op,
Salmesangen lyder inde,
Kirken med de grønne Linde.
Ankerfast som Troen selv,
staar Du under Himmelhvælv,
gammel Vej til gammelt Minde,
Kirken med de grønne Linde.
Stille, stille gaa derind,
sæt Dig trygt med Barnesind,
søger kun, saa vil Du finde,
Kirken med de grønne Linde.
Hver en Kvæld og Morgengry,
lad det lyde over By,
Klokkeklang naar Sol oprinde,
Kirken med de grønne Linde.
Træt og mødig var den Fod,
som ved Alterbordet stod,
du gav, Fred i Sjæl og Sinde,
Kirken med de grønne Linde.
Ring fra Taarnet højt mod Sky,
Klokke lyd fra Kirkeby,
over Mulde Solen skinne,
Kirken med de grønne Linde.
Søndagsgæster var her før,
slumrer udenfor Din Dør,
nu for Dem vi Kranse binde,
Kirken med de grønne Linde.
Duv for Vinden grønne Linde,
følg Du med Din Duft mig ind,
Dig jeg glemmer ingensinde,
Kirken med de grønne Linde
Livet farer hastigt hen,
kommer ej paa Jord igen,
kan vi gode Tanker vinde,
Kirken med de grønne Linde.
 

Oluf Hemmingsen, bager boende i Himlingøje.

Skrevet til Anna Famroth. (usikker på efternavn)

Hilsen til Himlingøje Kirke

Bragt i ovenstående nummer i Kirkebladet for Hårlev og Himlingøje Sogne

Hvorfor ringer Klokkerne saa længe,
førend vi til Maalet vinder frem,
efter Livets Prøvedage strenge
finder Vejen til vort fælles Hjem?
Tit i Dagens Strømme Ordet glemtes,
Hverdagsværkets Vej var ofte lang.
Dog, paa Hviledagen atter stemtes
Bønnens Magt ved Malmens dybe Klang.
Trygt ved Moders Haand den lille ledtes
ind til Kirkens store Solhvervsfest.
Præstens Tale ud i Rummet bredtes
undrende om Julens høje Gæst.
Glad i Sind jeg hører Kirkens Stemme.
Teksten dér udlægges ret for mig:
mindes grant de samme Ord derhjemme,
sandt og godt der de lærte mig.
Skolens Tag var godt, og Skolens Mester
lærte os at elske Lovens Bud.
Ind i Barnesindets Dyb sig fæster
Lærebogens Ord om Livets Gud.
Derfor, naar jeg følges med de andre:
dem, der færdes over Kirkegrus,
naar vi ind ad Tempeldøren vandre,
er jeg hjemme i min Faders Hus

Oluf Hemmingsen, Himlingøje

[ Forrige emne | Oluf | Næste emne ]