Skudsmålsbog For Karen Cathrine Marie Hindborg


 Uddrag af Lovbestemmelser om Skudsmaalsbøger

§1. Ethvert Tyende bør være forsynet med en Skudsmaalsbog. Forinden en saadan Bog maa Bruges, forsynes den i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder med Politiøvrighedens, men paa Landet med Sognepræstens Segl, der sættes på den Lidse, der er dragen gennem Bogen. Den der ikke allerede ved Udgangen fra Skolen er forsynet med Skudsmaalsbog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør, forinden Bogen forsynes med Segl og Titel, forevise de fornævnte Embedsmænd Døbeattest og andre Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen 

§2. Naar en Skudsmaalsbog er fuldskreven, og en ny derefter anskaffes, bør den ældre fremdeles tilligemed den nye bevares af Tyendet.

§3. Forkommer en Skudsmaalsbog, skal Tyendet under Bøder af indtil 5 Rdl. Ufortøvet anmelde det for Politiet, som derpaa bar et undersøge, hvorledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forsætligen af Tyendet bør det bøde fra 5 til 20 Rdl. Derhos bør Tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaalbog, hvilken i dette Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne udleveres af Politiøvrigheden. Den nye Skudsmaalsbog bør paa Landet inden 4 Dage forevises Sognepræsten under Bøder af indtil 10 Rdl.

§4. Enhver Huusbond, som fæster et Tyende, er berettiget til at anføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid det er antaget i Tjeneste og for hvilken Løn.

§5. Enhver Huusbond skal, forinden et Tyende forlader hans Tjeneste, indføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid Tyendet har tjent ham, samt i hvilken Egenskab.

     Det beroer paa huusbonden, om han vil tilføie noget Vidnesbyrd om Tyendets Forhold i Tjenestetiden.

     Den Huusbond, som mod bedre Vidende giver Tyendet et fordeelagtigt Skudsmaal, hvorved tredje Mand kan skuffes, skal ifølge Lovgigningens almindelige Grundsætninger staae den Skadelidende til Ansvar, og kan efter Omstændighederne dømmes i Bøder indtil 20 Rdl.

     Giver Huusbonden i Skudsmaalsbogen Tyendet et ufordeelagtigt Vidnesbyrd, som kan være det hinderligt i at faae nye Tjenester, og han ikke kan tilveiebringe saadanne Oplysninger, som give antagelig Formodning for, at han har haft tilstrækkelig Grund dertil, skal han erstatte Tyendet den foraarsagede Skade og ansees med Straf, der bestemmes, hvis fornærmelige Beskyldninger ere fremførte, efter Lovene om Fornærmelser i Ord, og ellers til Bøder af Beløb indtil 20 Rdl.

§6. Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller en anden Kjøbstad, for sammesteds at tage Tjeneste som Tyende, eller paa Landet tager saadan Tjeneste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal anmelde det i Kjøbstaden for Politiøvrigheden og på landet for Sognepærsten, og af samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I diese Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa  skee af den Huusbond, der tager Tyendet i Tjeneste. Anmeldelserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 Timer, og paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten.

     Ligeledes skal Enhver, der forladet den Kjøbstad eller det Pastorat paa Landet, hvor han eller hun hidtil har tjent som Tyende, forinden Afreisen anmelde dette for fornævnte Embedsmand, der da har at indtegne i Skudsmaalsbogen, at Anmeldelse er skeet, men i øvrigt Intet om Tyendets Forhold.

     Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Politiet saavel af Huusbond som af Tyeedet og Anmærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalsbogen ogsaa ellers skee, hver Gang et Tyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken Anmeldelse bør foregaae inden 24 Timer derefter.

§7. Det Tyende, som ikke er forsynet med Skudsmaalsbog, eller forsømmer i rette Tid at Gjøre nogen af de i §6 befalede anmeldelser og derom at erholde Paategning i Skudsmaalsbogen, eller ikke lader denne, overensstemmende med §5, paategne af den Huusbond, hvis Tjeneste det forlader, bør bøde fra 1 til 10 Rdl.

§8. Forsømmer Huusbonden at give den i §5 befalede Paategning i det Tyendes Skudsaalsbog, der forlader hans Tjeneste, eller at gjøre den ham efter §6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde fra 1 til 10 Rdl.

§9. Den som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gjør Noget i samme ulæseligt, bør bøde fra 5 til 10 Rdl., eller straffes med simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3 Dage.

     Hvo, som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes efter de derom gjældende Lovbestemmelser.


Side 7 i Skudsmålsbogen Den første side med skudsmål

Karen Cathrine Marie Hindborg

en  Datter af hmd. Anton Charles Hindborg og Hustru Karen Kirstine Ottosdatter i Sømark er født d. 9. Juli 1849,  døbt for i Kirken d. 19. August s.a. Vaccineret af Maikesprang 12 Juli 1850

Har Udskrivningen af Skolen erholdt hun følgende karakterer

For Kristendom – mg

-     Boglæsning - mg ?

-     Skriftlæsning - mg

-     Skjønskrivning -  mg ?

-     Retsskrivning - mg +

I Magleby Sogn?? 13. Okt. 1863

     S. Rosing.

 

Kopi af side 8 og 9 i Skudsmålsbogen:

Side 8 i skudsmålsbogen

Karen Katrine M. Hindborg blev konfirmeret i Magleby Kirke d. 4. okt. 1863.

Kundskab Mg
Opførsel Mg
Søndagen derefter blev hun delagtiggjort i den hell. Nadvere
Magleby Prstg. d.13 okt. 1863. S. Rosing.
 
Katterina Hindborg har til min Tilfredshed tjent mig i 6 Aar, som Stuepige
     M. de la Calmette
Liselund 31te Oktober 1869.

Side 9 i skudsmålsbogen

Meldt Afg. Til Dronninggård ved København. Magleby 31 Okt. 1869.
S. Rosing

Meldt Tilgang Søllerød 27/11 1869, T Wedel

Katrine Hindborg for lære mejerske for paa Gaarden fæstet 1.te November 1869
Dronninggaard  til Mai 1871. F. Kiøvboe
 
Meldt Afgang til Ringsted. Søllerød 1/5 1871
Petersen

 

Side 10 og følgende sider i Skudsmålsbogen

Meldt Afgang til Sigersted Pr. Ringsted ______ til Ringsted Søllerød  1/6 1871. T Wedel
Meldt Tilgang til Sigersted Sogn i Sorø Amt
Brangstrup Sogn 11. Juni 1871
___ 72 __  J. F. Wedel
 
Chatrine Hindborg har tjent mig som majerske 2½ Aar Fra 1. mai 1871 til Dato.
Englerup Mølle 28 Nov. 1873.
Meldt Tilgang
Stemplet Københavns Politi, Station No. 6. d. 2/12 1873 Thomsen
Fæstet ___  for Propritærr Friis  til Søndersøgaard som husbestyrerinde og mejerske at møde den 1. Mai d. A.
------------- til April 1874
 
Meldt Afgang til Søndersøgård, stemplet 2/5 1874
 
Meldt Tilgang til Maaløv Sogn den 12. maj 1874
     L. Dahlerup
Catrinne Hindborg har tjent Aktieselskabet Søndersøgaard herpaa Fabrikgaarden, som Huusbestyrerinde og Mejerske fra første Mai 1874 til Dato 1875.
Meldt Afgang fra Maaløv Sogn til Kjøbenhavn den 24. Marts 1875.  S. Dahlerup.
Meldt Tilgang,

Stemplet Københavns Politi, Station No. 6.


Desværre har ikke al tekst kunnet tydes! Carl Hemmingsen 2005

[ Forrige emne | Katrine | Næste emne ]